Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Työpaikkaohjaajalle ja arvioijalle

Työpaikalla tapahtuva koulutus  

Työpaikalla tapahtuva oppiminen perustuu lakiin ammatillisesta koulutuksesta (531/2017).  Edellytyksenä on, että koulutustyöpaikalla on käytettävissä tutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja näyttöjen järjestämisen kannalta:
1) riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa
2) tarpeelliset työvälineet
3) ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö.

Oppisopimukseen sovelletaan työsuhteessa tai virkasuhteessa sovellettavaa lainsäädäntöä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa sovelletaan yhdenvertaisuuslakia (1325/2014) sekä nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) säännöksiä työajasta ja työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Lisäksi opiskelijan työssä sovelletaan työaikalain (605/1996) säännöksiä päivittäisistä lepoajoista, vuorokausilevosta, viikoittaisesta vapaa-ajasta sekä työvuoroluettelosta.

Koulutustyöpaikalta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Oppisopimuskoulutusta saavan yrittäjän työpaikkaohjaaja voi olla myös toiselta työpaikalta tai muutoin tehtävään soveltuva henkilö.

Kuka tekee ja mitä?

Koulutuksen järjestäjä: Varmistaa, että työpaikalla tapahtuva oppiminen on suunniteltu yhteistyössä ja lakia noudatetaan. Järjestää työelämäkohtaamisia ja kouluttaa työpaikkaohjaajia.

Vastuuvalmentaja: Suunnittelee työpaikalla tapahtuvaa oppimista yhteistyössä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Huolehtii HOKSin kirjauksista ja laatii sopimukset Wilmassa. Ohjaa ja tukee sekä opiskelijaa että työpaikkaohjaajaa osaamisen hankkimisessa ja osoittamisessa/arvioinnissa. Antaa palautetta opiskelijan osaamisesta. Varmistuu työpaikan soveltuvuudesta, ohjaamisosaavuudesta ja tutkinnon perusteiden vastaavuudesta.

Opiskelija: Osallistuu opintojen suunnitteluun. Hankkii yhdessä sovitusti osaamista, dokumentoi oppimaansa, itsearvioi ja reflektoi oppimista vastuuvalmentajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Työskentelee osana työyhteisöä ja tekee monipuolisia työtehtäviä. Suunnittelee yhteistyössä osaamisen osittamisen ja osoittaa seitä suunnitellusti ja HOKSiin kirjatusti.

Työnantaja ja työyhteisö: Mahdollistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämällä ohjauksen resurssin. Valitsee työpaikkaohjaajan ja tiedottaa työyhteisöä opiskelijasta. Tukee ohjaajaa, antaa palautetta ja arvioi opiskelijaa. Kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista antamalla palautetta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen järjestelyistä.

Työpaikkaohjaaja: Tutustuu opiskelijaan ja hankkii/kehittää ohjausosaamista. Perehtyy oppimisen tavoitteisiin sekä tutkinnon osiin. Suunnittelee, organisoi ja ohjaa oppimistavoitteita tukevia työtehtäviä. Antaa palautetta. Tutustuu/hankkii osaamista arviointiin (Arvioija-koulutus) ja arviointikriteereihin. Arvioi oppimista ja opiskelijan osaamista näytössä.

 

Lisää materiaalia

Arviointikohteet ja -kriteerit työpaikkaohjaaja-koulutukselle
Suomen tutkintojärjestelmä
Koulutussopimus vai oppisopimus
Taustalla ohjaavat lait, säädökset ja sopimukset
Oppimisen arviointi
Osaamisen arviointi
Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana työpaikalla
Miten opiskelija oppii?
Erityistä tukea tarvitsevat oppijat
Monikulttuurisuus ja -kielisyys työpaikalla
Suunnittelu ja henkilökohtaistaminen
Oppiva ja kehittyvä työpaikka
Hyödyllisiä linkkejä
Osaamistesti työpaikkaohjaaja-koulutukseen
Kärkihanke: Ammatillisen koulutuksen uudistukset työpaikalla oppimisessa – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö – Opetus- ja kulttuuriministeriö – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö minedu.fi Työelämässä oppiminen. Työpaikalla oppiminen on opiskelijan kannalta motivoiva tapa hankkia työelämässä tarvittavaa ammattiosaamista käytännönläheisesti aidossa työympäristössä ja -tilanteissa.

 

Lähde: https://minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen