Oppimisen arviointi

TEHTÄVÄ

Pohdi, mitä oppimisen arviointi tarkoittaa. Muodosta itsellesi käsitys, miten oppimisen arviointia annetaan?

 

 

Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan tulee käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa. Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella. Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa tarvita. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen.

Oppimisen arvioinnin tulee perustua tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin, tavoitteisiin ja arviointikriteereihin, ja sen tulee olla riittävän konkreettista. Opiskelija ja opettaja kantavat yhdessä vastuun siitä, että opiskelija oppii tavoitteiden mukaisia asioita. Oppimisen arviointi edellyttää itsearviointitaitoa. Sitä tulee koulutuksen aikana harjoitella, jotta opiskelijalla olisi valmiudet tulevassa työssään arvioida omaa osaamistaan ja työnsä laatua. Itsearviointi edellyttää tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden sekä arviointikriteereiden tuntemista.

Oppimisen arvioinnin tulee olla opiskelijakeskeistä. Opiskelijakeskeisyys tarkoittaa sitä, että jokaista opiskelijaa autetaan ja tuetaan eteenpäin opinnoissa. Opiskelijakeskeisyys ei sulje pois opiskelun ja arvioinnin sosiaalisuutta. Oppimisen arvioinnin avulla opiskelijan tulee voida oivaltaa oppimisen mielekkyys työelämää varten. Opiskelijalle tulee järjestää riittävästi tilaisuuksia oppia asioita ennen kuin hän osoittaa osaamisensa. Oppimisen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan tulisi käyttää sellaisia menetelmiä, jotka motivoivat opiskelijaa saavuttamaan tutkinnon osien tavoitteet.

Opiskelijan taitoja tulisi aina verrata tutkinnon osan tavoitteisiin ja kriteereihin. Opiskelijalle annettava palaute ”ihan kelpo suoritus” tai ”sinähän alat oppia”, ei yksistään riitä. Lausahdukset eivät anna opiskelijalle riittävää kuvaa hänen oppimisestaan eivätkä käsitystä siitä, mitä hän jo osaa ja mitä tulee vielä oppia. (Lähde: Opiskelijan arvioinnin hyviä käytäntöjä – opas: https://www.oph.fi/download/46585_opiskelijan_arvioinnin_hyvia_kaytantoja.pdf.)