Etusivu/Hankkeet/Koulutushankkeet/Päättyneet hankkeet

Tulosta laadulla -hanke   

Opetushallituksen rahoittamassa Tulosta laadulla -hankkeessa kehitettiin ammatillisen koulutuksen uudistuksen mukaisia laadunhallinnan sisältöjä vastaamaan ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa. Hankkeen tavoitteena oli AhlmanEdun osalta:

Painopiste 1, laadunhallinta on kokonaisvaltaista: Hankkeen avulla kehitetään sisäinen arviointimalli, jolla arvioidaan johtamisen-, koulutus- ja työelämäpalveluiden, oppimisympäristöjen sekä tukitoimintojen prosessit ja toimintamallit. Oppimisympäristön edustajia ja prosessien omistajia koulutetaan sisäisen arvioinnin vastuuhenkilöiksi ja arvioinnin tekijöiksi. Oppilaitoksen laadunhallintaan liittyviä käytänteitä ja opastuksia perehdytetään sisäisten arviointien tekemisen avulla muulle henkilöstölle.

Painopiste 4, toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti: muokataan tiedolla johtamisen mittaristot oppilaitoksen ja laatustrategian mukaiseksi. Johdon katselmusten toimintamalli vakiinnutetaan ja tuloskortti visualisoidaan. Tuloskortin mukaiset tavoitteet tehdään koko henkilöstölle näkyviksi tavoitteiksi.

Aikataulu:

1.1.2020 – 31.12.2021

Päätoteuttaja / hankkeen koordinaattori:

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä VAAO

Yhteistyökumppanit:

Ahlmanin koulun Säätiö, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Hevosopisto Oy/ Ypäjän Hevosopisto

Hämeen ammatti-instituutti (HAMI)

Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia (Tavastia)

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Forssan ammatti-instituutti (LHKK)

SASKY koulutuskuntayhtymä (Sasky)

Sosiaalinen media: #tulostalaadulla

Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYRSKY

1.9.2020 – 31.8.2023

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on kehittää ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön liittyviä palveluita sekä prosesseja ekosysteemiajattelulla. Kehittämistoiminnan osapuolina toimivat ammatillisten oppilaitoksien ja erityisoppilaitoksien henkilöstö ja opiskelijat, yrityksiä, yrittäjäjärjestöjä- ja yhteisöjä sekä muita osaamisen kehittämisen kumppanuuksiin liittyviä toimijoita. Kaikki hankkeeseen osallistuvat osapuolet sekä tuottavat että saavat lisäarvoa hankkeesta sen toiminnallisten kokonaisuuksien kautta.

Toiminta
 • Hankkeessa luodaan yrittäjille mahdollisuuksia verkostoitua ammatillisen koulutuksen kanssa sekä toteutetaan ajankohtaisilla aiheilla teemoitettuja yrityksiä kiinnostavia tapahtumia. Yrityksille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa ammatillisen koulutuksen neuvontapalveluiden sisältöihin ja muotoihin.
 • Hankkeessa kehitetään työelämän rajapinnoissa tapahtuvaa yhteistyötä opetushenkilöstön, työelämän ja opiskelijan näkökulmista. Työelämäpalveluiden vertaisarviointia toteutetaan uudella tavalla, jonka tavoitteena on havaita paremmin palveluprosessin kehittämiskohteet. Erityisesti huomiota kiinnitetään opintojen nivelvaiheisiin opiskelijan siirtyessä työelämään. Olemassa olevia työelämätietoutta kehittäviä kokonaisuuksia sekä digitaalisen ohjauksen ja valmennusprosessin ohjelmistoja pilotoidaan hankkeen aikana.
 • Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat huomioidaan kaikissa hankkeen tavoitteissa: erityisoppilaitosten yhteisenä toimenpiteenä on tuottaa menetelmäaineistoa niin työyhteisöjen edustajille kuin eri ammatillisten oppilaitoksien henkilöstölle oppimisen ohjauksesta ja työllistymisen valmistelusta ja tukemisesta. Toiminnan jatkuvuus ja verkostojen kehittäminen varmistetaan hankeaikana sekä sovitaan vastuut ja periaatteet suunnitelman toteutumiseksi.
Tulokset

Hankkeen tuloksena tavoitellaan aktiivisen yritysverkoston kasvua ja tätä kautta enemmän työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia opiskelijalle. Yritykset saavat ajankohtaista tietoa uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta hankkeessa tuotettujen materiaalien sekä palveluiden avulla. Vertaisarviointiin kehitetään uudistettu toteutuksen malli sekä mallin arviointi. Hankkeen myötä työelämän palveluprosessi kehittyy yhdenmukaisemmaksi eri toimijoiden näkökulmasta. Hankeaikana ja sen jälkeen alueella toimii Pirkanmaan osaamisen kehittämisen verkosto.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
 • Ahlmanin koulun Säätiö sr
 • Varalan Urheiluopisto
 • Kiipulan ammattiopisto
 • Ammattiopisto Luovi
 • Aitoon Emäntäkoulu
Lisätietoja

Jaana Koivisto
jaana.koivisto(at)sasky.fi

Leila Arponen

leila.arponen(at)ahlman.fi

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Voimassa 31.8.2031 saakka

Tutustu lisää

Työelämän rajapinta -sivustolla kerrotaan lisää palveluista työelämälle ja sivuston kautta saa yhteyden hankkeen kaikkiin tahoihin.

Työelämän rajapinta kuvastaa nimensä mukaisesti rajapintoja ja mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen ja työelämän välillä. Uudistunut ammatillinen koulutus tarjoaa työelämälle monia mahdollisuuksia ja pystymme reagoimaan työelämän tarpeisiin yhä ketterämmin ja joustavammin.

HOI!

HOI!-hankkeen pääpaino on yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemisessa ammatillisen koulutuksessa tilanteessa, jossa opiskelijat hankkivat osaamista henkilökohtaisia polkuja kulkien. Punaisena lankana on yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden yhdistämisen sekä osallisuuden ja vaikuttamisen erilaiset kokeilut ja mallit ammatillisessa koulutuksessa. Eri kohderyhmät (ml. erityistä tukea tarvitsevat, maahanmuuttajataustaiset) näkyvät hankkeessa yksilöinä omine tarpeineen ja kokeiluissa pyritäänkin löytämään malleja, jotka sopivat kaikille kohderyhmien edustajille yksilöiden tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden. Yhteisöllisyyteen kuuluu opiskelijoiden lisäksi koko oppilaitoksen henkilöstön ja työelämän osallistaminen yhteiseen kehittämiseen.

Hankkeessa panostetaan henkisen hyvinvoinnin lisäksi fyysiseen hyvinvointiin ja työkykyyn niin opiskelijoiden kuin henkilöstön näkökulmasta liikunnallisuutta lisäämällä. HOI!-hankkeen avainsanoja ovat hyvinvointi, yhteisöllisyys, osallisuus ja innostuminen toimimaan yhdessä.

Hanke toteutetaan valtakunnallisena verkostohankkeena, jossa mukana ovat:
– Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus (hallinnoiva organisaatio ja toteuttajaorganisaatio)
– Ahlmanin koulun Säätiö sr (Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto)
– Tampereen kaupunki (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu)
– Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (Koulutuskeskus Salpaus)
– Salon seudun koulutuskuntayhtymä (Salon seudun ammattiopisto)
– Turun kristillisen opiston säätiö sr. (Turun kristillinen opisto)

Hankkeen toteutusaika on 13.12.2017 – 31.12.2020 ja sen rahoituksesta vastaa Opetushallitus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja hankkeesta:
Eija Hutko, p 043 824 2780

Projektikoordinaattori Mika Salonen
Turun kaupungin sivistystoimiala
p 040 162 8450
[email protected]

VOIPI 1 -hanke, 2013-2014

Vihreää hoivaa, voimaa ja virkistystä kutsutaan Green Care –toiminnaksi. Green Care -ala yhdistää taustoiltaan hyvin erilaisia toimijoita: maatalousyrittäjiä, luonnonvarayrittäjiä sekä terveydenhuoltoalan yrittäjiä. VOIPI -hankkeen tavoitteena oli tuoda nämä yrittäjät ja muut alan toimijat yhteen konkreettisten toimenpiteiden äärelle.

Hankkeen aikana järjestettiin verkostoitumistilaisuuksia palvelujen tarjoajille ja käyttäjille, kartoitettiin alan toimijoiden ja alasta kiinnostuneiden erityistarpeita sekä levitettiin tietoa Green Care –toiminnan mahdollisuuksista Pirkanmaalla.

Hanke kuului Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään, jonka Ahlmanille on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriö delegoi hallinnointi- ja rahoitusvastuun ELY-keskukselle. Hanke toteutettiin vuosina 2013-2014.

VOIPI 2 -hanke

VOIPI 2 hankkeessa keskitymme Green Care –toimintaympäristöihin. Green Care -ala yhdistää puutarhayrittäjiä, maatalousyrittäjiä, luonnonvarayrittäjiä sekä terveydenhuoltoalan yrittäjiä. VOIPI 2 -hanke on jo tuonut yrittäjiä ja muita alan toimijoita yhteen konkreettisten toimenpiteiden äärelle. VOIPI 2 –hankkeessa on jatkamme tätä työtä. Green Care –toimintaa konkretisoimme luomalla malleja erilaisista ympäristöissä, joissa toimintaa on mahdollista turvallisesti ja tavoitteellisesti harjoittaa.

VOIPI 2 luo monistettavia malleja erilaisista vihreän voiman ja hoivan ympäristöistä sekä niiden turvallisesta ja kestävästä käytöstä niin maatalousyrityksiin kuin vaikkapa hoivapalveluyksiköiden pihoille ja parvekkeille. Työpajojen avulla luomme muistilistan turvallisen Green Care -ympäristön rakentajille sekä rakennamme ja kehitämme malliympäristöjä esimerkiksi toiminnallisesta eläinpihasta, aistipolusta ja aistipuutarhasta sekä parveke- ja terassipuutarhoista.

VOIPI 2 -hanke kuuluu Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään, jonka Ahlmanille on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriö delegoi hallinnointi- ja rahoitusvastuun ELY-keskukselle.

HOPE OSK -hanke, 2013 – 2014

HOPE OSK -hanke oli 16 koulutuksenjärjestäjän verkostohanke, jota koordinoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää oppilaitosten yhteydessä toimivia yrittäjyyden ja ammatillisen oppimisen yhdistäviä osuuskuntia pedagogisiksi oppimisympäristöiksi. Osuuskunnat ovat työkaluja ammatillisille opettajille ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä oppijoille.

Tavoitteena oli integroida osuuskuntatoiminta opetukseen siten, että siitä kertyy opintoviikkoja. Oppimisen tahdin määrittelivät aidot työelämäprojektit ja niiden aikataulut. Osuuskunta toimi ammatillisen osaamisen kehittämisen muotona mahdollistaen sekä tiimioppimisen että yksilölliset opinpolut.

Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

HOPE YTY -hanke 2014 – 2015

OPETOP-ammattiopettajan työelämäosaaminen oli kolmen yksityisen oppilaitoksen (Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen, Tampereen palvelualan ammattiopiston ja Ahlmanin ammattiopiston) yhteishanke. Hanketta hallinnoi Ahlmanin koulun Säätiö. Hankkeen tavoitteena oli, että 1.1.2010 – 30.6.2014 välisenä aikana noin 40 opettajaa osallistuu kahden kuukauden mittaiselle työelämäjaksolle.

Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

OPETOP hanke 2010 –2014, ESR-hanke

OPETOP-ammattiopettajan työelämäosaaminen oli kolmen yksityisen oppilaitoksen (Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen, Tampereen palvelualan ammattiopiston ja Ahlmanin ammattiopiston) yhteishanke. Hanketta hallinnoi Ahlmanin koulun Säätiö. Hankkeen tavoitteena oli, että 1.1.2010 – 30.6.2014 välisenä aikana noin 40 opettajaa osallistuu kahden kuukauden mittaiselle työelämäjaksolle.

PYRI 2-hanke 2012 – 2013

Pirkanmaan yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittämishanke toiselle asteelle PYRI 2
-hankkeen aikana kehitettiin yrittäjyyden opiskeluun mobiilioppimisen, sosiaalisen median ja pilvioppimisen pedagogisia käytänteitä.

Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

MOTUR 2 -hanke, 2014-2015

Motur 2:n hankeaika on 29.8.2014 – 31.12.2015. Sitä edelsi Motur 1 -hanke, jossa Ahlman loi mediaa hyödyntävän työturvallisuuskoulutuksen. Koulutuksessa kehitimme läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisen toimintamallia, tilanteisiin puuttumista ja sitä kautta työtapaturmien ennalta estämistä. Motur 2 –hankkeessa päivitämme Motur 1 -hankkeessa luodun mobiilisovelluksen puutarha- ja maatalousalan tarpeisiin.

Motur 2 -hanke kuuluu työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään, jonka Ahlmanille on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriö delegoi hallinnointi- ja rahoitusvastuun ELY-keskukselle.

Hankkeessa luotu Läheltä piti -sovellus löytyi osoitteesta laheltapiti.fi

MOTUR 1 -hanke

Hankkeessa Ahlman kehitti mediaa hyödyntävän työturvallisuuskoulutuksen. Koulutuksessa kehitettiin toimintamallia ”Läheltä piti” tilanteiden ilmoittamisesta ja sitä kautta tilanteisiin puuttumista ja sitä kautta työtapaturmien estäminen ennakolta.

Motur 1 -hankkeessa luotu mobiilisovellus päivitetään puutarha- ja maatalousalan tarpeisiin Motur 2 -hankkeessa.

Hanke kuului Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään, jonka Ahlmanille on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriö delegoi hallinnointi- ja rahoitusvastuun ELY-keskukselle.

TAHTO -hanke, 2014-2015

TAHTO – työpaikkaohjaajien koulutushanke oli Tampereen palvelualan ammattiopiston ja Ahlmanin ammattiopiston yhteishanke, jota opetushallitus rahoitti. Projektin kesto oli 1.3.2014 – 30.6.2015.

Hankkeen keskeiset tavoitteet:

 • Työpaikkaohjaajakoulutuksen vaihtoehtoisia tapoja kehitetään ja vakiinnutetaan
 • Suunnitellaan työpaikkaohjaajakoulutusta osana työpaikan omaa perehdyttämisohjelmaa tai työnopastajakoulutusta
 • Valmennetaan opettajia työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttajiksi
 • Parannetaan työssäoppimisen yhteydessä järjestettävien ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin laatua, menetelmänä mm. parireflektointi
 • Syvennetään yhteistyötä paikallisen työelämän lähtökohdat huomioon ottaen
 • Hankkeessa ovat mukana sekä yritysyhteistyökumppanit että nuorten alle 25 -vuotiaiden opiskelijoiden ohjaamista kehittävät yhteistyötahot

Hankkeen yhteistyöverkosto sekä keskeisimmät yhteistyökumppanit:

 • Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
 • Kotityö- ja puhdistuspalvelut
 • Maatalous- ja puutarha-ala
 • Pirkanmaalla toimivat työssäoppimisen yhteistyöverkoston oppilaitokset
 • Nuorten alle 25 -vuotiaiden opiskelijoiden ohjaamista kehittävät yhteistyötahot, mm. Tredun Oppisopimus

AKE -hanke, 2013-2014

Ammattikeittiöiden ympäristöosaaminen käytäntöön -hankkeessa keskityttiin ammattikeittiöiden osaamisen lisäämiseen mm. energian käytön ja säästämisen, jätehuollon, ympäristöystävällisten puhdistusmenetelmien sekä lähiruoan käytön suhteen.

Hanketta toteutettiin 1.12.2013 – 31.12.2014. Aluksi kartoitettiin ammattikeittiöiden tarpeet ympäristönäkökulmien huomioimisessa sekä jo olemassa olevat ammattikeittiöille sopivat ympäristökoulutukset. Kartoituksesta saatujen tietojen pohjalta järjestettiin ammattikeittiöiden tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Hankkeen verkostoissa oli mukana ravintolayrityksiä, julkisia ammattikeittiöitä, sekä oppilaitosten keittiötä.

EnviroHelp -hanke

EnviroHelp oli työelämän kehittämishanke, jonka tavoitteena oli selvittää yritysten ympäristökoulutus- ja konsultointitarpeita Pirkanmaalla. Hankkeen koordinaattorina toimi TAKK ja kumppaneina Ahlman ja Tampereen ammattiopisto.
Hankkeessa tehtiin kartoituksia ympäristöasioiden hallinnan nykytilasta eri alojen työpaikoilla (haastatellen ja katsellen), minkä jälkeen käyntien anti analysoidaan. Kartoituksien pohjalta kehitetään kolmen oppilaitoksen yhteinen ympäristöalan koulutustarjottimen runko.
Ahlmanin koulun Säätiön osuudessa keskityttiin eläinklinikkapalveluihin.

ETKO -hanke

ETKO-hankkeessa kehitettiin kolmessa ammattioppilaitoksessa (Ahlman, Suomen Yrittäjäopisto Kauhava sekä Ammattiopisto Lappia, luonto- ja kulttuuriala Tervola) opintojen läpiviemistä ja opetuksen tehostamista uuden viestintätekniikan sekä uusien opetusmenetelmien avulla.

Koulutusalaksi valittiin maatalouden yrittäjyysopinnot, sillä maanviljelijöillä ja sivutoimisilla maatalousyrittäjillä harvoin on aikaa kokoontua opiskeluun, mutta yrittäjyysopintoja tarvitaan sitäkin enemmän. Yrittäjyysopinnot on liitetty myös useaan muuhun tutkintoon, ja siten hanke parantaa monen tutkinnon tuloksellisuutta. Samalla madallettiin maatalousyrittäjien kynnystä kouluttautua yrittäjyyteen ja ryhtyä yrittäjiksi maaseudulla.

Hankkeessa mukana olevat tahot hyödynsivät olemassa olevia koulutusvälineitä – kannettavat tietokoneet, Internet-yhteydet, verkko-oppimisympäristöt ja video-neuvotteluvälineet.

Hanke oli Opetushallituksen rahoittama.

Tie osaamiseen -hanke, 2014-2015

TIE OSAAMISEEN-Hanke 24.6.2014-31.12.2015, Rahoittajana Opetushallitus

Hankkeen koordinoija: Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Koulutuskeskus Salpaus

Kumppanit:

• Ahlmanin koulun Säätiö, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto
• Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto
• Sastamalan koulutuskuntayhtymä

HANKKEEN TULOKSET

TUTKE 2 (Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen) peräänkuuluttaa ajattelutavan muutosta sekä

toimintaprosessien ja toiminnan muutosta, jotta muun muassa osaamisperusteisuus ja joustavat opintopolut voivat toteutua. Jotta toimeenpano olisi laadukas, tarvitaan siihen riittävästi yhteistä koko organisaatiota koskevaa valmistautumis- ja keskusteluaikaa, niin ajattelutavan kuin toiminnan muutokseen. TIE OSAAMISEEN – hankkeen aikana saimme konkreettista aikaa yhteiselle pedagogiselle

keskustelulle muiden koulutuksen järjestäjien edustajien kesken esimiesfoorumeiden aikana kuin myös oman organisaation opettajakunnan kesken opettajavalmennusten aikana. Tie Osaamiseen-hankkeen puitteissa vahvistimme opettajavalmennuksissa Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston opettajakunnan yhteistä pedagogista ajattelua luomalla Ahlmanin mallin; Oppimisen kulmakivet.

Oppiminen Ahlmanilla perustuu neljään kulmakiveen, joista kaikki pyörii yhtä aikaa. Näin oppiminen on parhaillaan mielekästä, tehokasta ja kaikkia innostavaa. Yhteinen pedagoginen malli ja ajattelu selkeyttävät koko opettajakunnan työskentelyä opiskelijoihin nähden, opiskelijoiden oppimista sekä ja samalla opettajat saavat vertaistukea oman opettajuuden muutoksessa. Oppimisen kulmakivissä opiskelija on aktiivinen toimija, opettaja oppimisen ohjaaja/valmentaja. Opiskelijat voivat kulkea yksilöllisillä opintopoluilla, osa voi olla samaan aikaan lähiopetuksessa oppilaitoksessa ja osa taas työssäoppimassa oppilaitoksen ulkopuolella. Saman ryhmän opiskelijat voivat suorittaa eri tutkinnon osia samaan aikaan. Välillä ollaan kaikki yhdessä koululla treenaamassa opittuja asioita oppilaitoksessa. Jokainen opiskelija reflektoi oppimistaan Taitokirjaan, joka toimii myös oppimisen arvioinnin työkaluna opiskelijan ja opettajan välisissä keskusteluissa. Opiskelija hankkii ja reflektoi tutkinnon osaan liittyvää tietoa mm. lukuohjelman avulla ja osallistumalla Teemaluentoihin. Opiskelija oppii tekemällä erilaisissa oppimisympäristöissä yksilöllisen opintopolkunsa mukaan; Ahlmanin työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä, erilaisissa asiakasprojekteissa (NY Vuosi yrittäjänä ohjelma tai opiskelijan oma yritys) tai oppilaitoksen ulkopuolisissa työssäoppimispaikoissa.

Oppimisen kulmakivien taustalla olevaa pedagogista ajattelua ja toimintamallia tullaan kehittämään yhdessä opiskelija- ja opettajakunnan kanssa jatkuvan parantamisen periaatteella hankkeen jälkeen.

TOPIAS -hanke, 2008-2011

Työssäoppimisen kehittämishanke Pirkanmaan toisen asteen koulutuksen järjestäjille.
Projektin tavoitteena oli tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan työ- ja elinkeinoelämän kanssa yhtenäistää Pirkanmaan toisen asteen oppilaitosten työssäoppimisen käytänteet sekä kehittää projektiin osallistuvien koulutuksen järjestäjien hyvät käytänteet yhteisiksi toimintamalleiksi työssäoppimisessa.

Projekti tarjosi pirkanmaalaisille koulutuksen järjestäjille loistavan mahdollisuuden verkostoitua keskenään. Tavoitteina oli myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeiden ja vaatimusten huomioiminen työssäoppimisen järjestelyissä. Lisäksi tavoitteena oli lisätä pk-yritysten tietoisuutta työssäoppimisen työturvallisuudesta ja työssäoppimispaikkojen määrällinen lisääminen pk-yrityksissä.

Projektin keskeiset toimenpiteet olivat:

 • Työpaikkaohjaajakoulutus (OPH 2 ov)
 • Työpaikkaohjaajakoulutuksen kouluttajavalmennus (1 ov)
 • Pirkanmaan koulutuksenjärjestäjien ja työ-ja elinkeinoelämän verkottuminen
 • Pienten ja keskisuurten yritysten työssäoppimisen työturvallisuuden kehittäminen ja pk-yritysten määrän lisääminen työssäoppimispaikkoina
 • Erityistä tukea tarvitsevien huomioiminen työssäoppimisessa

Projektia hallinnoi Tampereen ammattiopisto ja kumppaneina olivat Pirkanmaan ammattiopisto, Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Ahlmanin ammattiopisto ja Tampereen Talouskouluyhdistys ry.
Topias-projekti oli Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti alkoi 1.5.2008 ja päättyi 31.12.2011.