Etusivu/Hankkeet/Alkutuotannon hankkeet/Käynnissä olevat hankkeet
EU-lippu ja teksti maaseuturahasto

Uudistava nautakarjatalous -koulutushanke

Ahlmanin koulun Säätiön toteuttama Uudistava nautakarjatalous on vuosina 2020-2022 toimiva koulutushanke, jossa nautakarjatuottajat tarkastelevat tuotantoaan uusista näkökulmista tilan ominaispiirteisiin ja mahdollisuuksiin keskittyen. Koulutukseen osallistuvat oppivat kokonaisvaltaista suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä, oppivat maan kasvukunnon parantamisesta ja hiilinielujen lisäämisestä, eläinten ja tuottajan hyvinvoinnista sekä osaavat huomioida kuluttajan ruokaketjun aktiivisena toimijana.

Kestävä kehitys pyrkii säilyttämään ja olemaan huonontamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Regeneratiivinen maatalous menee pidemmälle ja pyrkii parantamaan maaperän biologiaa ja maan mikro-organismien tasapainoa. Nämä seikat mahdollistavat korkeammat tuotot ja paremman talouden, sekä ekologisesti kestävän ja satovarman ruoan tuotannon sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Tällöin maatalous alkaa myös tuottamaan positiivisia ympäristövaikutuksia, edistämään hiilensidontaa sekä parantamaan kasvien hyvinvointia. Ruoantuotannosta ja nautakarjataloudesta voi tulla osa ilmasto- ja ekokriisien ratkaisua.

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on nautakarjatuottajien tai sellaisiksi aikovien osaamisen kasvattaminen. Osaaminen ja ymmärrys on hankkeen myötä lisääntynyt etenkin ympäristön tilaa sekä yrittäjän/eläintenhoitajan ja tuotantoeläimen hyvinvointia parantavista toimenpiteistä, oikeanlaisesta viestinnästä kuluttajalle ja sivuelinkeinojen mahdollisuuksista.

Hankkeen tapahtumista viestitään pääasiassa Ahlman Alkutuotanto -facebook-sivun kautta, tapahtumasivun kautta, tuottajakirjeissä sekä muussa omassa sähköisessä viestinnässä. Saat hankkeesta tietoa myös tilaamalla maatalous-uutiskirjeen.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Riitta Niiranen
0505 707 505 tai [email protected]

Parasta Pirkanmaalta
EU-lippu ja teksti maaseuturahasto

Parasta Pirkanmaalta -koordinaatiohanke

Ruokasektorin ja rajapintojen koordinaatio – yhteistyöhanke

Hankkeen tehtävänä on kehittää ja edistää Pirkanmaan ruokasektorin ja ruokamatkailun toimintaa kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa kehittäjätahojen yhteistyön tiivistämistä, toiminnan yhtenäistämistä sekä yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa määrätietoista maakunnan eteenpäin viemistä. Hankkeella pyritään muodostamaan Pirkanmaan identiteetti ja vahvistamaan maakunnan imagoa ruoka- ja matkailumaakuntana. Pirkanmaalaiselle ruoalle ja ruokamatkailulle luodaan pohja mistä ponnistaa, ja johon voi nojata paitsi yleinen alueellinen kehittäminen, myös yksittäisten tuotteiden markkinointi. Ruoantuotannon kestävyys, hiilensidonta ja muut ympäristökysymykset sekä aluetaloudellinen vaikuttavuus ovat viestinnän kärkenä.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.3.2019 – 30.6.2022 Ahlmanin koulun Säätiön toimesta. Hanke rahoitetaan 100 % EU:n maaseutuohjelmasta.

Hankkeesta viestitään Parasta Pirkanmaalta-sivuillaParasta Pirkanmaalta-facebook-sivuilla sekä Parasta Pirkanmaalta -Instagramissa. Voit myös liittyä Parasta Pirkanmaalta -uutiskirjeen saajaksi.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Antti Luomala
050 408 6708 [email protected]

Kehittämispäällikkö Eeva Ylinen
0400 805 839 [email protected]

violetti logo, Ahlman alkutuotanto
Logo, violetti teksti ja kuvake
EU-lippu ja teksti maaseuturahasto

Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille- kehittämishanke

Ahlmanin vetämä Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille -hanke käynnistyi syksyllä 2019. Hankkeessa muodostetaan pilottiryhmiä kehittämään tiettyjä ruokaketjuja, esim. lammastalous, suomenkarjan ja ylämaankarjan tuotteistaminen sekä suoramyyntiverkostot.

Pilotteihin voi osallistua ketjun maatilayritysten lisäksi myös muita alan yrityksiä, kuten jatkojalostajia, ravintoloita, tukkuja, teurastamoita tai vähittäiskauppoja. Kehittämistyö tapahtuu pääasiassa pienryhmien itsensä toteuttamana. Hanketyöntekijät ohjaavat pilottiryhmien tilaisuuksia ja kutsuvat paikalle tarvittavia asiantuntijoita. Mahdollisuuksia ja resursseja löytyy monenlaiseen kehittämiseen: suunta riippuu osallistujista.

Ahlmanin lisäksi hankkeessa on mukana kaksi Tampereen ammattikorkeakoulun opintolinjaa. TAMK:n tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat rakentaa pilottiryhmiä hyödyttäviä sovelluksia esim. tuotannonohjaukseen tai logistiikan ja varastoinnin tarpeisiin. Restonomiopiskelijat voivat esim. selvittää asiakkaiden toiveita ja osallistua uusien tuotteiden ja reseptien kehittämiseen. Opiskelijatyöt muodostuvat pilottiryhmien tarpeen pohjalta.

Hankkeen pienryhmille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua tuetuille opintomatkoille Suomessa tai Euroopassa.

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus ja sen toiminta-aika jatkuu vuoden 2022 loppupuolelle. Ensimmäiset pienryhmäkokoontumiset järjestetään syyskaudella 2020.

Hankkeesta viestitään Ahlman alkutuotanto -facebook-sivuilla ja Parasta Pirkanmaalta -facebook-sivuilla. Voit myös liittyä hankkeen uutiskirjeen saajaksi.

Lisätietoa:

Projektipäällikö Antti Luomala
050 408 6708 [email protected]

Projektipäällikkö Riitta Niiranen (nautatilojen pilottiryhmät)
0505 707 505 [email protected]

 

 

 

 

3 MC – Pohjoiset tunturikarjat – kulttuuriperintö ja geenivarat

Yhteispohjoismaisen hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja tallentaa tietoa tunturirotujen historiasta,
kulttuuriperinteistä ja geenivaroista. Ahlmanin rooli on yhtenä toteuttajakumppanina rakentaa mobiilipeli, jossa tuodaan esille hankkeen muiden partnereiden tuottamaa tietoa esille.

Projektin rahoittajina toimivat Interreg Nord, Länsstyrelsen Norrbottenin ja Lapin liitto aikavälillä 2019-2022.  Hankkeeseen kuuluu viisi pohjoismaista kumppania.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Riitta Niiranen
0505 707 505
[email protected]

 

 

logo, sinivihreällä pohjalla valkoinen suomen leijona, teksti: maa- ja metsätalaousministeriö

logoja

Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke

Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke (2021-2022) kehittää maatalousalan oppilaitosten yhteistyönä opetuksen sisältöjä ja opetusmenetelmiä, oppimateriaaleja sekä opetusmaatilojen toimintaa.

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää kestävää tuotantoa ja yhteistyötä sekä soveltaa kokeilukulttuuriajattelua maatalousalan oppilaitosten toiminnassa. Lyhyen tähtäimen tavoitteita ovat oppimisympäristöjen, opetus- ja oppimismenetelmien sekä opetussisällön, materiaalien ja työmenetelmien parantaminen. Hankkeessa tuotetaan tietoja ja taitoja ravinteiden kierrätyksestä, kestävistä energiaratkaisuista, kiertotaloudesta sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.

Merkittävässä roolissa on opetusmaatilolla tehtävä havaintotiedon keruu, digitaalisuus ja aineistojen hyödyntäminen opetuksessa. Ahlmanilla tehdään kokeiluja karjalantakompostin hyödyntämisestä maan mikrobiston parantajana, ja kompostointiprosessin optimointiin. 

Hankkeessa mukana olevat opetusmaatilat:
Ahlmanin opetusmaatila
Biotalouskampus
Haapajärven koulutila
Korven koulutila
Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila
Västankvarn gård

Hankkeen verkkosivut löydät täältä.

Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke toteutetaan osana Maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa 2020 – 2022. Hankkeen rahoittajana toimii Maa- ja metsätalousministeriö / Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.

Lisätietoa:

Kehittämispäällikkö Eeva Ylinen
0400 805 8398, [email protected]