Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Arviointikohteet ja arviointikriteerit työpaikkaohjaaja-koulutukselle

Arviointikohteet ja arviointikriteerit työpaikkaohjaaja-koulutukselle

TEHTÄVÄ

Tutustu alla oleviin työpaikkaohjaajakoulutuksen arviointikohteisiin ja -kriteereihin ja arvioi omaa osaamistasi: mitä jo osaat ja mitä osaamista sinun pitäisi vielä hankkia. 

 

1. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnittelu

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit
Tutkintorakenteen ja koulutuksen järjestämismuotojen tunteminen

Työpaikkaohjaaja

· tuntee ammatillisen koulutuksen rakenteen ja erilaiset koulutuksen järjestämismuodot.

Oman ammattialan tutkintojen perusteiden tunteminen

Työpaikkaohjaaja

· hyödyntää oman ammattialansa tutkintojen perusteita työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen järjestämisessä.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu yhteistyössä koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa

Työpaikkaohjaaja

· tietää, millaisia suunnitelmia ja sopimuksia työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta tulee laatia eri koulutuksen järjestämismuodoissa

· tuo suunnittelussa esille, millaisia työtehtäviä työpaikka voi tarjota erilaisille opiskelijaryhmille ja opiskelijoille.

· varmistaa osaltaan, että suunnitelmassa on otettu huomioon työtehtäviin ja työpaikkaan liittyvät määräykset, ohjeet ja suositukset, kuten työturvallisuusmääräykset ja alan sopimukset

· ottaa osaltaan suunnittelussa huomioon opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ohjaavat dokumentit, joita voivat olla esimerkiksi henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Näyttöjen suunnitteluun osallistuminen

Työpaikkaohjaaja

· tuo työpaikan edustajana suunnittelussa esiin työpaikan mahdollisuudet näyttöjen järjestämiseen tutkinnon perusteiden mukaisesti

· tuo esiin työpaikalla noudatettavat ja voimassa olevat työsuojelu- ja työturvallisuusmääräykset ja ammattialan erityissäädökset.

Tiedottaminen

Työpaikkaohjaaja

· tiedottaa oikea-aikaisesti yhteistyössä työnantajansa kanssa työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ja näytöistä koko työyhteisölle.

Työpaikkaohjaajana kehittyminen

Työpaikkaohjaaja

· arvioi kriittisesti ohjausosaamistaan

· vastaanottaa ja kerää palautetta ohjauksestaan opiskelijoilta, työyhteisöltä ja koulutuksen järjestäjän edustajilta

· hyödyntää aktiivisesti saamaansa palautetta ohjausosaamisensa kehittämiseksi

· kehittää ohjaustaan saadun palautteen pohjalta.

2. Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit
Opiskelijan perehdyttäminen

Työpaikkaohjaaja

· perehdyttää opiskelijan siten, että hänelle muodostuu selkeä kokonaiskuva työpaikasta, työpaikan prosesseista ja omista työtehtävistä

· perehdyttää opiskelijan työturvallisuuteen työturvallisuuslain, työpaikan ohjeiden, työehtosopimusten sekä muiden alakohtaisten säädösten mukaisesti

· selvittää opiskelijalle, millaista osaamista työpaikalla edellytetään.

Opiskelijan ohjaus

Työpaikkaohjaaja

· varmistaa yhdessä koulutuksen järjestäjän edustajan ja opiskelijan kanssa, että työpaikalla järjestettävän koulutuksen oppimistavoitteet ovat tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisia

· osaa kuvata työprosessin eri vaiheita opiskelijalle

· osaa kytkeä opiskelijan työtehtävät tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja osaa tarvittaessa monipuolistaa työtehtäviä

· ottaa ohjauksessa huomioon erilaiset opiskelijat, opiskelijoiden oppimisen edellytykset, terveyden ja toimintakyvyn sekä mahdollisen tuen tarpeen

· kannustaa opiskelijaa seuraamaan ja dokumentoimaan oman oppimisensa edistymistä

· ottaa ohjauksessa huomioon opiskelijan henkilökohtaiset oppimistavoitteet

· luo ohjaustilanteisiin myönteisen ja luottamuksellisen ilmapiirin

· ohjaa ja kannustaa opiskelijaa myös hankaliksi koetuissa oppimistilanteissa

· ottaa ohjauksessa huomioon työsuojelu- ja työturvallisuusasiat

· käyttää opiskelijan ohjauksessa tarkoituksenmukaisesti monipuolisia menetelmiä

· hyödyntää mahdollisuuksien mukaan käytössä olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa sekä sosiaalisen median työkaluja.

Oppimisen arviointi tutkintojen perusteissa määriteltyjen arviointikriteerien mukaisesti

Työpaikkaohjaaja

· seuraa opiskelijan oppimisen etenemistä tarkkailemalla ja havainnoimalla työskentelyä sekä edistymistä

· antaa opiskelijalle riittävästi ja oikea-aikaisesti rakentavaa ja kehittävää palautetta oppimisen edistymisestä käyttäen kannustavia ja motivoivia menetelmiä

· hyödyntää opiskelijan kanssa mahdollisuuksien mukaan käytössä olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa sekä sosiaalisen median työkaluja

· ohjaa ja rohkaisee opiskelijaa itsearviointiin

· osaa erottaa oppimisen arvioinnin ja osaamisen arvioinnin toisistaan.

3. Opiskelijan osaamisen arviointi

Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit
Opiskelijan osaamisen arviointi näytössä tutkintojen perusteissa määriteltyjen arviointikriteerien mukaisesti

Työpaikkaohjaaja

· arvioi opiskelijan osaamista tutkinnon perusteiden mukaisesti käyttäen monipuolisia arviointimenetelmiä

· ottaa arvioinnissa huomioon erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavat opiskelijat

· arvioi seuraamalla ja havainnoimalla opiskelijan työskentelyä näytössä

· osallistuu arviointikeskusteluun perustelemalla oman näkemyksensä opiskelijan osaamisesta

· dokumentoi tarvittaessa oman arviointinsa ja noudattaa salassapitoa koskevia määräyksiä koulutuksen järjestäjän ohjeistuksen mukaisesti

· toimittaa arviointiin liittyvät dokumentit koulutuksen järjestäjälle sovitusti

· tietää osaamisen arvioijana toimimisen esteellisyyskysymykset.

 

HUOM! Työpaikkaohjaajakoulutuksen arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on luotu ennen reformia, joten niissä käytetään vielä vanhoja nimikkeitä. Yllä oleva taulukko on muokattu vastaamaan nykyisiä termejä.