Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Koulutussopimus vai oppisopimus

Koulutussopimus vai oppisopimus

Koulutussopimus ja oppisopimus ovat tapoja, joiden avulla osaamista voidaan hankkia opintojen aikana työpaikoilla. Molemmat muodot ovat aktiivisesti käytössä. Niiden toimintamallit ovat yhdenmukaistuneet, mutta kummallakin on oma selkeä paikkansa.

TEHTÄVÄ

Vertaile koulutussopimusta ja oppisopimusta toisiinsa ja muodosta itsellesi selkeä kuva, miten ne eroavat toisistaan ja milloin eri sopimusmuotoja käytetään.

Selvitä, millainen vastuujako eri henkilöillä on koulutusjaksoa varten ja jakson aikana.

VASTUUJAOT KOULUTUSSOPIMUSJAKSOLLA

OPISKELIJAN ASEMA

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa koulutussopimustyöpaikkaan eikä koulutussopimustyöpaikka maksa opiskelijalle palkkaa tai vastiketta.

OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Koulutussopimustyöpaikka

Mahdollistaa opiskelijan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Se suunnittelee ohjauksen järjestämisen ja nimeää työpaikkaohjaajan ja muut oppimista ohjaavat henkilöt, joilla on valmiudet ja resurssit ohjaustehtävän hoitamiseen sekä esittää työpaikan edustajan näytön arvioijaksi. Se huolehtii siitä, että työpaikkaohjaaja ja työpaikan henkilöstö ovat tietoisia opiskelijan koulutussopimukseen ja/ tai näyttöön liittyvistä suunnitelmista ja työtehtävistä. Se myös seuraa opiskelijan osaamisen kehittymistä, raportoi koulutuksen järjestäjälle etenemisestä ja ryhtyy toimenpiteisiin silloin, kun suunnitelman mukaista osaamista ei pystytä saavuttamaan. Se vastaa opiskelijan työturvallisuudesta koulutussopimuksen aikana.

Vastuullinen työpaikkaohjaaja

Huolehtii opiskelijan perehdytyksestä, osallistuu koulutussopimuksen ja näytön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hän ohjaa tavoitteellisesti HOKSin mukaan ja antaa palautetta osaamisen kehittymisestä. Vastuullinen työpaikkaohjaaja myäs tekee ohjausyhteistyötä oppilaitoksen/ opettajan/ muiden työpaikan työntekijöiden kanssa.

Koulutuksen järjestäjä

Nimeää opiskelijan koulutussopimuksen vastuuhenkilön, joka varmistaa työpaikan soveltuvuuden koulutussopimukseen ja näyttöihin, joka valmentaa opiskelijan työpaikkaa varten ja huolehtii osaltaan siitä, että opiskelija tietää velvollisuuksistaan noudattaa työpaikan järjestystä sekä työstä ja työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä antaa työpaikalle tarvittavat tiedot opiskelijan lähtötilanteesta. Lisäksi koulutuksen järjestäjän nimeämä henkilö huolehtii työpaikkaohjaajan ohjausosaamisen varmistamisesta, tukee koulutussopimustyöpaikkaa koulutussopimuksen ja näytön toteuttamisessa ja perehdyttää työpaikan edustajat tutkinnon perusteisiin. Koulutuksen järjestäjä vastaa, että koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta järjestetään lakien ja asetusten mukaisesti.

Opiskelija

Osallistuu oman HOKSin tekemiseen työpaikalla järjestettävää koulutusta koskien. Tekee HOKSiin kirjattuja tutkinnon ammattitaitovaatimuksen mukaisia työtehtäviä ja osoittaa osaamisensa työpaikalla, mikäli se kuuluu suunnitelmaan. Noudattaa työpaikan työturvallisuusmääräyksiä, sovittuja työaikoja sekä työpaikan pelisääntöjä. Hän huomioi, että noudattaa työpaikan salassapitovelvollisuutta.

Yhteydenpito

Koulutussopimustyöpaikan velvollisuus on ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijan työtehtäviä tai työoloja koskevat olennaiset muutokset. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on ilmoittaa koulutussopimustyöpaikalle koulutuksessa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Koulutussopimukseen tulee kirjata, miten yhteydenpito hoidetaan työpaikan ja oppilaitoksen välillä.