Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Suomen tutkintojärjestelmä

Suomen tutkintojärjestelmä

TEHTÄVÄ

Selvitä mille tasolle työpaikallasi opiskelevan opiskelijan parhaillaan suorittama tutkinto sijoittuu suomalaisessa koulutusjärjestelmässä (linkki alla: Opetushallitus – Kasvatus, koulutus ja tutkinnot). Tutustu lisäksi oman alasi tutkinnon perusteisiin.  Löydät ne sähköisessä muodossa alla olevan linkin kautta (ePerusteet –> Tutkinnon nimi –> Klikkaa alhaalta uudestaan tutkinnon nimeä –> Tutkinnon muodostuminen, josta näet mitkä tutkinnon osat ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia, tutustu samalla laajuuksiin eli osaamispisteiden määrään. Klikkaa tutkinnon osien nimiä ja tutustu niiden ammattitaitovaatimuksiin ja arviointiin). Kiinnitä erityistä huomiota tutkinnon osiin, joita työpaikallasi järjestettävä koulutus koskee. Pohdi, minkä tutkinnon osien kohdalla voitaisiin suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja näyttöjä työpaikallasi. Lisäksi pohdi, millaiset työtehtävät lisäävät opiskelijalle ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin perustuvaa osaamista. Mikäli teet yhteinäisen koosteen kaikista Työpaikkaohjaajakoulutuksen tehtävistä, voit hyödyntää niitä helposti työpaikallasi myös jatkossa vaikka perehdytysoppaan tai ohjekirjan muodossa.

Tiedätkö, mitkä ovat perustutkinnon lisäksi seuraavien tutkintojen nimet alallasi: ammatti- ja erikoistutkinto, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sekä yliopistotutkinto?

 

Ammatillisessa perustutkinnossa suoritetaan yhteensä 180 osp:tä (osaamispistettä). Siitä 145 osp:tä on ammatillisia tutkinnon osia ja 35 osp:tä yhteisiä tutkinnon osia.

Ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat kaikissa perustutkinnoissa ovat

  1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  3. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

 

AMMATILLISET TUTKINNOT

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin ammatillisissa perustutkinnoissa osoitettavasta osaamisesta.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

 

TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KESKEISET PERIAATTEET

Yhteistyö

Työ- ja elinkeinoelämän sekä opettajien tiivis yhteistyö työelämätotoimikunnissa ja  tutkinnon tai koulutuksen perusteissa edellytetyn ammattitaidon tai osaamisen hankkimisen suunnittelussa, järjestelyissä ja arvioinnissa.

Yhteistyö tarkoittaa työnantajien, työtekijöiden ja opettajien tutkintokoulutuksen eri vaiheissa tehtävää yhteistyötä.
Työelämätoimikuntatyöskentely (osallistuu näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen, ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen ja käsittelee tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt )
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinta ja päivittäminen
Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen käytännön tasolla
Arviointi

Opiskelija voi osallistua näyttöön osaamisen hankkimistavasta riippumatta

Henkilö, jolla on riittävä ammattitaito voi osoittaa osaamistaan osallistumatta koulutukseen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi näytössä

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma