Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Suomen tutkintojärjestelmä

Suomen tutkintojärjestelmä

AMMATILLISET TUTKINNOT

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin ammatillisissa perustutkinnoissa osoitettavasta osaamisesta.

Ammatillisessa perustutkinnossa suoritetaan yhteensä 180 osp:tä (osaamispistettä). Siitä 145 osp:tä on ammatillisia tutkinnon osia ja 35 osp:tä yhteisiä tutkinnon osia.

Ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat kaikissa perustutkinnoissa ovat

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KESKEISET PERIAATTEET

YHTEISTYÖ

Työ- ja elinkeinoelämän sekä opettajien tiivis yhteistyö työelämätotoimikunnissa ja tutkinnon tai koulutuksen perusteissa edellytetyn ammattitaidon tai osaamisen hankkimisen suunnittelussa, järjestelyissä ja arvioinnissa.

  • Yhteistyö tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opettajien tutkintokoulutuksen eri vaiheissa tehtävää yhteistyötä.
  • Työelämätoimikuntatyöskentely (osallistuu näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen, ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen ja käsittelee tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt)
  • Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinta ja päivittäminen
  • Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen käytännön tasolla
  • Arviointi

OPISKELIJA VOI OSALLISTUA NÄYTTÖÖN OSAAMISEN HANKINTATAVASTA RIIPPUMATTA.

Henkilö, jolla on riittävä ammattitaito voi osoittaa osaamistaan osallistumatta koulutukseen

OSAAMISEN OSOITTAMINEN JA ARVIOINTI NÄYTÖSSÄ

HENKILÖKOHTAINEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA, HOKS

LÄHTEET:

https://www.oph.fi

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot