Osaamisen arviointi

OSAAMISEN ARVIOINNILLA
 • a) Annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta
 • b) Varmistetaan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen
 • c) Kehitetään edellytyksiä itsearviointiin
OSAAMISEN ARVIOINTI
 • Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen.
 • Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon osan perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.
 • Osaamisen tason arvioinnin perusteella arvioijat antavat ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanat osaamisen arviointiasteikon mukaisesti 1 – 5 (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot hyväksytty/ hylätty).
 • Opiskelijalla on mahdollisuus itsearviointiin, mutta se ei vaikuta arvosanaan.
 • Arvioijien on muistettava korrektius ja salassapitovelvollisuus; opiskelijan selviytymisestä ei voi julkisesti keskustella.
 • Arviointi on suunnitelmallista, kehittävää ja eri tilanteissa tapahtuvaa vuorovaikutteista toimintaa.
 • Arviointi on vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistamista, ei arvostelua.
 • Arvioijan tehtävänä on arvioida opiskelijan osaamista suhteessa tutkinnon perusteissa vaadittuun ammattitaitoon. Arviointi perustuu tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin sekä arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin.
 • Osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen. Arvioijan tulee huolehtia siitä, että ammattitaitoa arvioitaessa jokainen arviointikriteeri tulee arvioiduksi.
 • Tarvittaessa näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla, esimerkiksi kirjallisella materiaalilla.

 

ARVIOINTI ON PROSESSI

Arvioinnin kohteet = Mitä arvioidaan?

 • Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan)
 • Arviointikriteerit (miten osataan)

Arvioinnin välineet ja menetelmät= Miten arvioidaan?

 • Aidoissa työtilanteissa tai työelämää vastaavassa toiminnassa.
 • Havainnointi eli työskentelyn seuraaminen, tutkinnon suorittajan haastatteleminen, tarkentavien kysymysten esittäminen, osoitettu osaaminen, kirjalliset/ suulliset lisätehtävät tarvittaessa, mikäli osaamista ei voida työtehtävillä osoittaa.
 • Arvioijat tekevät muistiinpanoja arviointilomakkeeseen.
 • On merkitystä sillä miten työ tehdään, ei pelkästään lopputuloksella. Koko prosessi ja sen hallinta vaikuttavat arviointiin.