Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Mukauttaminen ja erityinen tuki sekä arvioinnista poikkeaminen

Mukauttaminen ja erityinen tuki sekä arvioinnista poikkeaminen

MUKAUTTAMINEN JA ERITYINEN TUKI
 • Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta ja vaativasta erityisestä tuesta sekä osaamisen arvioinnin mukauttamisesta ja ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisesta.
 • Mukauttamisessa laaditaan opiskelijalle oma arviointiasteikko.
ARVIOINNISTA POIKKEAMINEN
 • Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista voidaan poiketa siten, että opiskelija ei osoita jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista, jos:
 1. Tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat olosuhteet tai aiemmin hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin opiskelijalle kohtuuttomia; tai
 2. Poikkeaminen on perusteltua opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä
 • Jos arvioinnista poiketaan yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osalta (esim. toinen kotimainen kieli), vaikuttaa tämä osaamispisteisiin. Osa-alue on korvattava jollakin toisella osa-alueella
 • Jos arvioinnista poiketaan merkittävästi ammatillisten tutkinnon osien osalta, niin tässä tapauksessa opiskelijalle ei voida antaa todistusta asianomaisen tutkinnon osan suorittamisesta. Koulutuksen järjestäjä antaa tällöin todistuksen opiskelijan osaamisesta.
 • Poikkeamisen tavoitteena on, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon, vaikka hän ei voi joiltakin osin saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.
 • Ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista voidaan poiketa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä.
 • Opetushallitus määrää tutkinnon perusteissa, miltä osin arvioinnin mukauttaminen tai ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen ei ole mahdollista (pohdittavana ovat mm. erillislainsäädäntö, potilas-, työ- ja asiakasturvallisuus).