Etusivu/Koulutus ja Ahlman/Työelämälle/Lomakkeet ja asiakirjat Ahlmanilla

Lomakkeet ja asiakirjat Ahlmanilla

Viimeistään kolme viikkoa ennen näyttöä opiskelija toimittaa tutkintovastaavalle Sitoutuvan ilmoittautumisen näyttöön (lomake). Viimeistään kaksi viikkoa ennen näyttöä opiskelija laatii ja toimittaa molemmille arvioijille näyttösuunnitelman, jonka perusteella hän suorittaa näytön. Näyttösuunnitelmalle on olemassa oma pohja tutkinnon osittain. Näyttösuunnitelmassa on tarkoituksena kertoa, minkä työtehtävien/ tehtävien avulla opiskelija osoittaa osaamisensa arviointikriteerien mukaisesti. Jokainen arviointikriteeri ja ammattitaitovaatimus tulee ottaa huomioon näyttösuunnitelmaa tehdessä. Näyttösuunnitelman avulla arvioijille muodostuu selkeä kuva tulevasta näyttötilanteesta.

Näytössä arvioijat täydentävät kirjallista ja numeraalista arviointiaan Ammattitaidon arviointilomakkeeseen, joka on laadittu jokaiselle tutkinnon osalle erikseen. Arviointikriteerien kohdalla on tilaa kommenteille ja huomautuksille. Näytön jälkeen arviointikeskustelussa arvioijat kirjaavat näytön kokonaisarvosanan ja perustelut arvosanan muodostumiselle. Lomakkeen allekirjoittavat molemmat arvioijat. Mikäli allekirjoituksia ei voida välimatkan vuoksi kirjoittaa, voidaan lomake allekirjoittaa myös sähköisesti. Tälloin näytön järjestäjän edustaja, yleensä opettaja-arvioija, lähettää kutsun sähköiseen allekirjoitukseen ja allekirjoitus voidaan suorittaa pankkitunnusten avulla.

Opiskelija arvioi omaa suoritustaan näytön jälkeen vastaavalle Itsearviointilomakkeelle. Itsearviointi on tärkeää, vaikka se ei vaikutakaan näytön arviointiin. Oman osaamisen arviointia suhteessa arviointikriteereihin on tärkeää kehittää, sillä se on osa oppimisprosessia sekä ammattitaitoa. On merkityksellistä tietää, mitä ja kuinka paljon osaa.

Arviointipäätöksen jälkeen koulutuksen/ näytön järjestäjän edustaja kirjaa päätöksen arvosanoineen Wilman opiskelijahallintojärjestelmään opiskelijan eHOKSille.

On tärkeää huomioida, että näyttötilanteessa vakuutukset ovat voimassa. Onko työpaikalle tehty koulutussopimus myös näyttöpäivän ajalle? Pääosin näytöt suoritetaan koulutussopimusjaksoilla, jolloin koulutussopimus on voimassa, mutta joskus näyttöjä joudutaan siirtämään koulutussopimusjakson ulkopuolelle tai opiskelija suorittaa työpaikalla pelkän näytön. Tällöin on tärkeä huolehtia siitä, että sopimus tehdään näyttöajalle erikseen.

LÄHTEET:

Ahlmanin ohjeet