Arvioijat

 • Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä tutkinnon osittain koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa.
 • Toinen arvioijista on pedagogisesti pätevä opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja (työnantaja, työntekijä, itsenäinen ammatinharjoittaja).
 • Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa. Vähintään toisen on oltava paikalla näytössä. Arviointipäätös laaditaan arviointikeskustelussa.
 • Yto-osa-alueiden arvioinnissa ammatillisten tutkinnon osien yhteydessä, voidaan kuulla myös te-edustajaa. Opettaja kuitenkin aina päättää yto-osa-alueiden arvioinnista.
 • Arvioijilla tulee olla suoritettavaan tutkintoon/ arvioitavaan tutkinnon osaan riittävä ammattitaito ja osaaminen, riittävä ammattitaito arvioitavalta ammattialalta, perehtyneisyys arviointiin ja sen lähtökohtiin sekä suoritettavan tutkinnon perusteisiin (koulutus ja työkokemus).
 • Arvioijat osallistuvat koulutukseen tutkinnonjärjestäjän tiloissa tai näyttöympäristössä ennen tutkinnon arvioimista.
 • Koulutuksen järjestäjän tulee perehdyttää työelämää edustavat arvioijat osaamisen arviointiin.
 • Arvioijan esteellisyyteen sovelletaan mitä hallintolain 27-29 §:ssä säädetään. Päätöksen esteellisyydestä tekee tutkintovastaava.

Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa:

 1. Virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;
 2. Virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä
 3. Virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia.
 4. Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.